الهی بمیرم

دلم خواهد ای ماه گاهی بمیرم/ ز هجرت به شام سیاهی بمیرم

 ز عشقت زنم سر به کوه و بیابان/ شب تیره در کوره راهی بمیرم

 به یاد زنخدانت ای رشک یوسف/ به صحرا گریزم به چاهی بمیرم

 به هنگام مرگم بیایی به بالین/ کشم با دل سیر، آهی بمیرم

 سلامت کنم تا جوابم بگویی/ نگاهت کنم با نگاهی بمیرم

 چه بهتر که جانم فدای تو گردد/چو باید که خواهی نخواهی بمیرم

 برایت که تنها و بی یار و یاور/ شدی رو به رو با سپاهی بمیرم

 برایت که بانگ عطش می‌شنیدی/ دم آخر از خیمه گاهی بمیرم

 برایت که در خیمه هابی تو دیگر/نماندست پشت و پناهی بمیرم

 برادر بیاید به بالین و دستت/ نباشد به پیکر الهی بمیرم

 برایت که افتادی از اسب و حتی/ دو دستت نشد تکیه‌گاهی بمیرم

 امیر دو عالم،لگد مال اسبان؟/ برای چنین پادشاهی بمیرم

 برایت که شرمنده آب ماندی/ ز ششماهه بیگناهی بمیرم

 برای بنی هاشم امشب که دیگر/ ندارند همچون تو ماهی بمیرم

 حسین علی بی برادر به میدان/ الهی بسوزم، الهی بمیرم

/ 0 نظر / 41 بازدید