سنگ

گفت: یکی از سران فتنه گفته است جمهوری اسلامی یعنی همان که 98 درصد مردم به آن رای دادند نه جمهوری اسلامی کسانی که به رای مردم احترام نمی گذارند!
گفتم: خب! ایشان که کمتر از یک درصد رای آورده بود یعنی بیش از 99درصد مردم او را لایق ریاست جمهوری ندانسته اند بنابراین، چرا به رای 99درصدی مردم احترام نمی گذارد؟
گفت: همین آقا گفته است من و دوستانم به انقلاب وفاداریم!
گفتم: حمایت از اسرائیل، همراهی با آمریکا، پیوند با منافقین و بهایی ها و سلطنت طلب ها و مفسدین اقتصادی و... با انقلاب اسلامی چه سازگاری دارد؟!
گفت: چه عرض کنم؟! شاید منظورش انقلاب سفید شاه معدوم است؟!
گفتم: یارو از مکه برگشته بود، دوستانش پرسیدند چه خبر؟! خانه خدا را زیارت کردی؟! جواب داد؛ خیلی سنگ خوردم، اما بالاخره خودمو بهش رسوندم و حسابی بوسیدمش!!

/ 0 نظر / 16 بازدید