گفت: رادیو فردا- وابسته به سازمان سیا- در برنامه سه شنبه شب خود نسبت به آینده موسوی و کروبی ابراز امیدواری کرد!
گفتم: کدام آینده؟! سران فتنه به جرم قتل، وطن فروشی، آشوب آفرینی و همکاری آشکار با سرویس های اطلاعاتی بیگانه، در آستانه محاکمه و مجازات قرار گرفته و رسوای خاص و عام شده اند.
گفت: رادیو فردا، با اشاره به مصاحبه های اخیر موسوی و کروبی خروج صریح آنها از نظام اسلامی را امیدوارکننده دانسته است.
گفتم: پس تکلیف سران فتنه چی میشه که آمریکایی ها اون همه بهشون وعده و وعید داده بودند؟!
گفت: رادیو فردا گفته که آمریکا دست از حمایت آنها برنمی دارد!!
گفتم: عده ای می خواستند شخصی را سر کار بگذارند، یک اتاق گرد نشونش دادند و گفتند؛ دیگه خیلی خسته شدی، حالا برو یک گوشه ای پیدا کن و بنشین!!