گفت: سرکردگان داخلی غائله سبز اموی از این که دولت آمریکا کمک های مالی خود به این جریان را رسماً اعلام کرده است ابراز نگرانی می کنند.
گفتم: آمریکا از یک سال پیش رسماً اعلام کرده بود که از موسوی و خاتمی با کمک های مالی و سیاسی حمایت می کند، چرا همان وقت از این اعلام رسمی نگران نشدند؟!
گفت: خب! یک سال پیش تصور نمی کردند که با مقاومت توده های مردم روبرو شده و اینطور مفتضح و رسوا شوند.
گفتم: از چند سال قبل هم آمریکا از کمک های خود به مدعیان اصلاحات خبر داده بود و اسناد دریافت پول های کلان توسط سروش و شمس الواعظین و کدیور و... هم منتشر شده بود.
گفت: چه عرض کنم؟! حالا یکی از آنها گفته است، اصلاح طلبان از طریق فعالیت های اقتصادی خودشان این جریان را اداره می کنند!
گفتم: از شخصی پرسیدند، برادرت در انگلیس از چه راهی امرار معاش می کند؟ جواب داد از طریق نویسندگی، گفتند برادرت که اهل سواد و نویسندگی نیست و یارو گفت؛ سر برج به ما نامه می نویسد که برایش پول بفرستیم و ما هم می فرستیم!!