سلام برای سبک شدن بار گزاری سایت قبل از اجرای کلیپ روی استپ کلیک کنید و بعد از بارگزاری کامل آن را اجرا کنید