حضور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس

حضور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس

حضور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس

حضور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس

راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران

حضور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس

راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران

حضور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس

P168812063627.jpg

حضور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس