وصل

عشقبازان به قدوم تو سر انداخته اند
                           سر نا قابل خود در گذر انداخته اند
شام را تا به سحرگاه به خلوتگه انس
                           نقش روی تو به چشمان تر انداخته اند
خیل حلاج وشان جان عزیز از پی وصل
                          به اناالحق زدنی در خطر انداخته اند
بینوایان، به طریقی پی دیدار رخت
                           دل صدپاره خود در سفر انداخته اند
ره نبردند به یک قطره ز دریای وجود
                           سر تسلیم به دست قدر انداخته اند
آب زمزم زده ایم از کف ساقی دریاب
                         حال ما را که به ما هم نظر انداخته اند
دوش گفتند ملایک به من خسته امیر
                          نغزگویان به مصافت، سپر انداخته اند
امیر عاملی

______________________________

 عصبانی (گفت و شنود )

گفت: بعد از اظهارات منطقی و روشنگرانه سعید حجاریان در دادگاه، حزب مشارکت با صدور یک بیانیه همه آنچه در دادگاه مطرح شده را نمایشی دانسته و به شدت محکوم کرده است!
گفتم: دبیرکل حزب مشارکت و معاون او، اعضای مرکزیت و... همه که زندانی هستند، پس چه کسی این بیانیه ها را صادر می کند؟!
گفت: الان مدتی است که معلوم شده مسئولان ظاهری حزب مشارکت هیچکاره اند و گردانندگان اصلی حزب آن طرف آب هستند!
گفتم: در بیانیه اخیر اعلام کرده اند که «تک تک اعضای حزب مشارکت به فعالیت 11 ساله خود افتخار می کنند»!!
گفت: طفلکی ها می خواهند جواب سعید حجاریان را بدهند که با روشنگری منطقی خود، پته حزب را روی آب انداخته.
گفتم: خب! چرا مستقیماً و به طور منطقی و علمی جوابش را نمی دهند؟!
گفت: اگر جوابی داشتند که می دادند.
گفتم: یارو در بحث با طرف مقابل کم آورده بود، با عصبانیت بهش گفت؛ وقتی با من حرف می زنی دهنتو ببند!