گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: یکی از فعالان ستاد انتخاباتی موسوی از حضور خود در این ستاد به شدت ابراز پشیمانی کرده است.
گفت: «چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی»؟!
گفتم: می گوید فریب تبلیغات دروغ و توهم پراکنی رادیوهای بیگانه و مسئولان ستاد اصلاحات را خورده است.
گفت: از افراد ساده و بی خبر، این بهانه ها قابل قبول است که فریب خورده باشند ولی بعضی ها...
گفتم: چه عرض کنم؟! از شخصی پرسیدند چی شد که معتاد شدی؟ جواب داد؛ امان از رفیق بد!... اما، از شما چه پنهون که زغال خوب هم بی تأثیر نبود!