من شک ندارم می‌رسد آن فرصت موعود

سرسبز می‌گـردد زمین از برکـت موعود 

من شک ندارم آسمان هم رام خواهد شد 

روزی بـه زیـر گـام های قدرت موعود

می‌آید آن مردی کـه می‌گـویند می‌بارد

از آسمان دست هایش، رحـمت موعود

گفتند می‌آید و روشن می کند یک روز 

چـشمانـمان را آفـتـاب قـامت موعود

امـا دل من، این دل مشتـاق و شیـدایی

طاقت ندارد بیش از این بر غیبت موعود 

در انتـظـارم تـا طلـوع صبـح آدیـنـه 

ای کاش باشم در رکاب حضرت موعود