گفت: یک سایت متعلق به گروه های سلطنت طلب خطاب به سران جبهه اصلاحات نوشته است، شما که عرضه مقابله با جمهوری اسلامی را نداشتید چرا از اول وارد این بازی شدید؟!
گفتم: مگر خود سلطنت طلب ها عرضه مقابله داشتند؟
گفت: این سایت نوشته است همه گروه های اپوزیسیون به شعارهای جبهه اصلاحات دل بسته بودند تا آنجا که رضا پهلوی هم از آنها حمایت کرد ولی بی عرضگی آنها همه را ناامید کرده است.
گفتم: چند تا آدم ناشی با هم شطرنج بازی می کردند، مهره «وزیر» از عصبانیت سکته کرد و مهره «شاه» از غصه دق کرد!