اینم از گفت و شنود امروز ما به کوری چشم بد خواهان و حسودان که از اینجا مینونین ببینینش متفکر