هندوانه

 

گفت: یادت هست که روزنامه اعتماد مقاله های «بی بی سی» را به نام خودش چاپ می کرد و بعد تق قضیه درآمد؟!
گفتم: آره یادم هست ولی مدیر مسئول روزنامه زنجیره ای اعتماد که این همه از صداقت با مردم حرف می زند، صدای قضیه را در نیاورد و حتی از خوانندگانش یک عذرخواهی خشک و خالی هم نکرد.
گفت: حالا معلوم شده که مدتی است همین روزنامه مصاحبه های رادیو فردا با افراد بدسابقه و مسئله دار را به نام مصاحبه با روزنامه اعتماد چاپ می کند!
گفتم: رادیو فردا که خودش اعلام کرده وابسته به سازمان «سیا» است و زیر نظر مستقیم سازمان اطلاعاتی و امنیتی آمریکا اداره می شود.
گفت: چه عرض کنم؟! سردمداران این روزنامه از شهرام جزایری پول گرفته اند، از یک سرمایه دار معروف در انگلیس به نام انصاری هم پول گرفته اند، به نفع دولت انگلیس با بی بی سی همکاری می کنند، به نفع آمریکا زلفشان را به رادیوی سازمان سیا گره می زنند و تازه بعد از این همه اسناد غیرقابل انکار معتقدند که یک روزنامه مستقل!! هستند.
گفتم: ای عوام ! برای این جماعت که استقلال و منافع ملی و صداقت و... معنی ندارد، می گویند شخصی هندوانه ای دزدیده و مشغول خوردن بود به او گفتند مال دزدی حرام است. یارو جواب داد، هندوانه را به خاطر خنکی آن می خورم، حلال و حرامش به من چه ربطی دارد؟!