گفت: یکی از مسئولان ستاد انتخاباتی موسوی در جلسه ای که موسوی و خاتمی و چند تن دیگر از سردمداران این جبهه حضور داشتند از آنها پرسیده است کدامیک از شما فرزندانتان در داخل کشور هستند؟!
گفتم: هم خبر را شنیده ام و هم از ماست مالی سردمداران جبهه اصلاحات در پاسخ به این سؤال خبر دارم.
گفت: شخص معترض بعد از طفره رفتن آنها، خودش نام چند تن از سردمداران اصلاحات و فرزندان دختر و پسر آنها را که در آمریکا، کانادا و انگلیس مشغول تحصیل هستند مطرح کرده و پرسیده چرا از بچه های خودتان نمی خواهید که به خیابان ها بریزند؟!
گفتم: خب! چی جواب داده اند؟!
گفت: در جواب گفته اند فرزندان ما در اروپا و آمریکا برای جبهه اصلاحات فعالیت می کنند!
گفتم: یارو اسم جوجه کباب را گذاشته بود «غم» و اسم چلوکباب را «غصه» و اسم تریاک را گذاشته بود «زحمت» و اسم قر کمر را گذاشته بود «عرق» و به همه می گفت؛ کاش می دونستید که من در طول شبانه روز چه غم و غصه ای می خورم و چه زحمتی می کشم و چه عرقی می ریزم!!

از  :

کیهان