گفت: برخی از اساتید دانشگاهها اعلام کرده اند که مدعیان اصلاحات حق نداشته اند از نام آنها به نفع خود سوءاستفاده کنند.
گفتم: آنها از زمین و زمان سوءاستفاده می کنند، اساتید دانشگاهها که جای خود دارند.
گفت: این عده می گویند اگر موسوی و خاتمی راست می گویند، نام اساتید حامی خود را اعلام کنند تا همه بدانند که حامیان مدعیان اصلاحات چه کسانی هستند.
گفتم: اگر قرار بود مدعیان اصلاحات راست بگویند که به این حال و روز نمی افتادند.
گفت: یکی از نزدیکان خاتمی در پاسخ به اعتراض اساتید گفته است، حمایت آنها از موسوی و خاتمی به طور تلویحی و غیرمستقیم گرفته شده بود و به همین علت نامه مکتوب و امضاشده ای از حمایت آنها در دست نیست!
گفتم: سر سفره عقد، داماد که معتاد بود هر حقه ای سوار کرد عروس حاضر نشد بله بگوید، ناگهان مادر داماد فکری به خاطرش رسید و دمبک زنان گفت؛ عمو زنجیرباف...