مهندس موسوی : در دولتهای آقایان هاشمی و خاتمی خیالم راحت بود اما در این دولت احساس خطر کردم ؟!!

 


در جریانهای :
•توطئه قتلهای زنجیره ای ........... موسوی احساس خطر نکرد ؟!!
•کودتای 18 تیر در غائله کوی دانشگاه ........... موسوی احساس خطر نکرد ؟!!
•کنفرانس خفت بار برلین ........... موسوی احساس خطر نکرد ؟!!
•تلاش برای رابطه با آمریکا و اسرائیل و ملاقات عوامل آن و ارسال نامه برای مجلس آمریکا............ موسوی احساس خطر نکرد ؟!!
•ارسال نامه اهانت آمیز برای رهبری توسط برخی از نمایندگان مجلس ششم ........... موسوی احساس خطر نکرد ؟!!
•آبستراکسیون( از رسمیت انداختن مجلس) و تحصن و روزه سیاسی نمایندگان مجلس ....... موسوی احساس خطر نکرد ؟!!
•استعفای استانداران در پی تحصن نمایندگان ........... موسوی احساس خطر نکرد ؟!!
•فروش اطلاعات سری نظام به CIA ........... موسوی احساس خطر نکرد ؟!!
•تسلیم در برابر فشار غرب درباره انرژی هسته ای و تعلیق آن ........... موسوی احساس خطر نکرد ؟!!
•اهانت مطبوعات به مقدسات ........... موسوی احساس خطر نکرد ؟!!
•توهین به ملت ایرن در سفر آقای خاتمی به فرانسه........... موسوی احساس خطر نکرد ؟!!

نه تنها موسوی احساس خطر نکرد ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍،بلکه با تمام عوامل اجرایی این فجایع همچون سعید حجاریان (تئوریسین حزب مشارکت)،مصطفی تاج زاده (عامل تخلفات عدیده در امور انتخابات )، محمد رضا خاتمی (از عوامل تحریک کننده دانشجویان و نمایندگان مجلس ششم به براندازی نظام)، بهزاد نبوی (تئوریسین اکثر توطئه ها و از مظنونین بمب گذاری نخست وزیری) ،  کدیور (حامی بهائیت)، پور نجاتی ، محسن میردامادی و ... پیمانی برای تشکیل دولتی جدید بست.( گرگ در لباس میش) موسوی احساس خطر نکرد که همسر ،همرزم و همفکرش زهرا رهنورد ،شیرین عبادی، ،مدافع بهائیان را مایه عزت و افتخار ایران و او را الگوی زن مسلمان ایرانی خواند؟!!
در جنگ 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه که صهیونیسم جهانی با هدف نابودی اسلام به صحنه آمده بود ،آقای موسوی احساس خطر نکرد ؟!! اما اکنون که سپاه امیر المومنین سر بلند و پیروز از بوته آزمایش بیرون در آمد ،ایشان احساس خطر کرده ؟!!
چرا امروز که جنگ اسلام با صهیونیسم تا پشت مرزهای تل آویو رفته و امنیت ملی ما بدین وسیله ترقی یافته آقای موسوی احساس خطر می کند؟!! شما برای چه کسی و چه چیزی احساس خطر می کنید؟!!
اما چرا دولت احمدی نژاد که روی کار آمد ...... دولتی که عزت و شرافت ایرانی را در دنیا احیاء کرد .......موسوی احساس خطر کرد؟!!چرا؟!!    
فاین تذهبون؟؟؟؟