بیا مهدی شب هجران سحر کن 

                            امام عاشقان
باز امشب با همان شور عجیب
                                          مستم از خمخانه امن یجیب
تا سحرگه آه و زاری می کنم
                                          تا بیایی بی قراری می کنم
دستهایم شاخه هایی تا خدا
                                          قلب محنت دیده محراب دعا
بی بهانه گریه را سر می دهم
                                         مرغ دل را سوی تو پر می دهم
می نشینم رو به روی آسمان
                                         می زنم فریاد سوی آسمان
ای امام عاشقان مهدی بیا
                                         حضرت صاحب زمان مهدی بیا

فرامرز ریحان صفت
از :
کیهان