گفت: برخی از کسانی که به آشوب ها دامن می زدند و از آشوبگران حمایت می کردند امروزه بدجوری در بن بست قرار گرفته اند.
گفتم: چه بن بستی؟! مگر نمی بینی که آمریکا و اروپا و اسرائیل و همه گروههای تروریستی و ضدانقلاب با چه ذوق زدگی از آنها حمایت می کنند؟!
گفت: مرد حسابی! کسانی که پشت صحنه آشوب ها بوده اند می دانند که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و می بینند که همه آنها در مقابل اقتدار ایران دنده عقب گرفته اند.
گفتم: خب! آشوبگران هم که تعداد اندکی هستند و کسانی که فریب آنها را خورده بودند هم که به تدریج از آنها کناره گرفته اند.
گفت: برای همین است که عاملان پشت صحنه آشوب ها به بن بست رسیده اند و راه پس و پیش ندارند.
گفتم: دو نفر که برای شکار به کوهستان رفته و ندانسته وارد قلمرو شیر شده بودند، با غرش شیر پا به فرار گذاشتند. یکی رفت بالای درخت و دیگری وارد یک غار شد. آن که وارد غار شده بود هر چند دقیقه یک بار بیرون می آمد و با غرش شیر دوباره درون غار می رفت. دوستش از بالای درخت گفت؛ مرد حسابی! درون غار بمان تا شیر برود، چرا دقیقه به دقیقه از غار بیرون می آیی؟ و یارو که از ترس می لرزید گفت؛ آخه یک شیر هم توی غاره!