گفت: سخنگوی حزب کارگزاران اعلام کرده است این حزب به جبهه ای که قرار است موسوی و خاتمی تشکیل بدهند خواهد پیوست!
گفتم: کدام حزب کارگزاران؟! حزب کارگزاران که چند تکه شده و هر تکه آن یک ساز جداگانه می زند.
گفت: منظورش این است که همه تکه پاره ها به هم وصل شده و سپس وارد جبهه موسوی و خاتمی می شوند.
گفتم: جبهه مورد نظر موسوی و خاتمی که هنوز نه به بار است و نه به دار!! از این گذشته کسانی که دهها جرم و تخلف دارند چگونه می توانند جبهه تشکیل بدهند؟!
گفت: با دیدگاه و عملکرد آنچنانی که دارند خودشان هم می دانند که اولا؛ حق تشکیل حزب و جبهه ندارند و ثانیا؛ اهل حرکت در مسیر مردم نیستند و چند قدم نرفته دوباره جر می زنند!
گفتم: چه عرض کنم؟! شخصی که خیلی ادعای دفاع از اسلام و مردم و وطن می کرد به جبهه رفت و چند روز بعد به تهران بازگشت؛ دوستانش پرسیدند با آنهمه ادعا چرا در جبهه نماندی؟ و یارو جواب داد؛ به بنده گفته بودند اسلام و مردم و وطن در خطرند ولی وقتی رفتم جبهه متوجه شدم که بیخود گفته اند و آنچه در خطر است، جان خودم است!