سلام

سلام به همه کسایی که مثل ما منتظرین که

فانتظر انی معکم من المنتظرین