سلام     نامی از نام های خداست.

سلام     تحیت بهشت است.

سلام     پیام پروردگار رحیم است.

سلام     تحیت فرشتگان به هنگام ورود به بهشت است.

سلام     پذیرایی شب قدر است.

سلام     اولین حق مسلمان بر دیگری است.

سلام     کلید شروع هر کلام و نوشته ای است.

سلام     امان نامه ای از هرگونه ترس و شری.

سلام     ساده ترین عمل نیک است.

سلام     نشانه تواشع و فروتنی است.

سلام     عامل محبت و الفت است.

سلام     اظهار صلح و مسالمت است.

سلام     اولین تحفه و هدیه دو انسان است.

سلام     آرزوی سلامتی برای بندگان خداست.

سلام     دعوت به صلح است.

سلام     امید دهنده و نشاط آور است.

سلام     بر طرف کننده کدورت ها است.

سلام     اعلام حضور و اجازه برای ورود است.

سلام     بهترین کلام بهنگام ورود و خروج است.

سلام     کلامی است در زبان سبک اما در میزان سنگین.

سلام     راهگشای مصلحان برای اصلاح جامعه است.

سلام     تنها کلامی است که مخاطبانش مردگان و زندگان است.

سلام     عامل تعظیم و تکریم است.

سلام     سبب جلب رضای خدا و غضب شیطان است.

سلام     وسیله ادخال سرور در قلوب است.

سلام     کفاره گناهان و رشد دهنده حسناتا است.

سلام     ادب الهی است.

سلام     پیام آور انس و دوستی است.

سلام     استقبال از هر خیر و کلید هر کلام است.

سلام     راهگشای مصلحان برای اصلاح جامعه است.

از وبلاگ فاروق