گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» و چند رسانه آمریکایی دیگر گزارش های از مراسم اعتکاف منتشر کرده و ادعا کرده اند اینها جمعی از مردم ایران هستند که به عنوان حمایت از اصلاح طلبان در مساجد کشور دست به یک اعتصاب 3 روزه زده اند!
گفت: خب! دیگه چی؟!
گفتم: همین روزنامه نوشته که این عده برای نشان دادن اوج اعتراض خود، فقط شب ها غذا می خورند و روزها از خوردن و آشامیدن خودداری می ورزند!
گفت: حیوونکی این آمریکایی ها بدجوری کم آورده اند!
گفتم: چه عرض کنم؟! به قول شاعر؛
مردک خر دهد به مهمان دوغ
چه کند، نیستش جز این در مشک
کهنه مشکش مباد هیچ تهی
یارب از دوغ تازه، یعنی کشکنیشخند