بازباران باترانه/

             میخوردبربام خانه/

                                    یادم آردکربلارا/

                                                       دشت پرشوروبلارا/

گردش1ظهر غمگین/

                          گرموخونین/

                                                 لرزش طفلان نالان/

                                                                              زیرتیغ ونیزه هارا/

با صدای گریه های کودکانه/

                                           و درین صحرای سوزان/

                                                                     می دود طفلی3ساله/

پرزناله دلشکسته پای خسته/

                                              بازباران قطره قطره میچکد ازچوب محمل/

                                       وای باران     وای باران